Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

20 ýyldan gowrak iş alyp baran Qingao Holin International, marka markasyny esaslandyryjy we dizaýnerler bilen egin-eşik markasyny durmuşa geçirmegiň çylşyrymlylygyny görkezmek üçin ýeke-täk işlemek üçin ajaýyp programma döretdi.Döredijilik meýilnamalaşdyryşdan we strategiýadan başlap, dizaýn we gözleg, ösüş we önümçilik arkaly toparymyz, her bir marka esaslandyryjysyna we dizaýnerine öz gözýetimlerini doly durmuşa geçirmäge mümkinçilik döredip, prosesiň her ädiminde gezer.

54180bb651b880baa59fbad102f85e99
hakda (3)
hakda (4)
f0ea785f49272489a8efea8c7ff36c45
8ff370e1fe2b7e9148229de851c18e10
20231016155700
20231016160100
20231016171830
20231016161423
20231016155210
20231016160027
20231016160141
20231016171817
20231016171707

Döredijilik hyzmatlary

01. Mysal tassyklamasy

J: Pikiriňize ýa-da stiliňize esaslanyp, tassyklamak üçin laýyk nusga taýýarlamak üçin çykaryş ululygynyň diagrammasyny we matanyň hilini üpjün edip bileris.

B. Logotipiňizi alanymyzdan soň, ýuwujy belligi goşmak bilen bellik sungat eserlerini dizaýn edip bileris.Gaplaýyş sungat eserleri bilelikde.Soňra tassyklamak üçin önümçilikden öňki nusga ýasamak.

C. Gaýtalama ululygyny we panton reňkini görkezip, tassyklamak üçin swatch & lap dip (gaty reňk bolsa) hödürläris.

Bu üç zada görä, önümçiligiň öňünden doly nusga hödürleýäris we öz stiliňiz üçin tehnologiýa paketini gurýarys.

02. Tehniki paket zakaz ediň

Tejribäňiz bar bolsa ýa-da tehnologiýa paketiňiz bar bolsa, hemmesi biziň üçin aňsat bolar.Diňe bellik, gaplamak we dizaýn hakda wektor faýllary bilen iberiň.

Barlamak üçin 7 günüň içinde laýyk nusga almak, swatch ýa-da aýlaw çyzgysy we gaplama bilen bellik etmek.

Önümçilikden öňki nusga we ähli jikme-jiklikleri barlamak.

03. Köpçülikleýin önümçilik

Işleriňizi çalt we ajaýyp tertipde ýerine ýetirmek, wagtyňyzy dolandyrmak üçin siz we biz önümçilik ýagdaýyny bilmeli we bu prosesi nobatda ara alyp maslahatlaşmalydyrys.

Mata taýýarlamak (10 ~ 15 gün) ----- Çap etmek ýa-da boýamak (5 ~ 7 gün) ----- Tehniki paket zakaz etmek (1 ~ 2 gün) ----- Kesmek (3 ~ 5 gün) - --- Etiketkany we keşdäni çap etmek (3 ~ 7 gün) ----- Tikin (3 ~ 14 gün) ----- Kesmek (3 ~ 5 gün) ----- Demirlemek (3 ~ 5 gün) - ---- Barlaň (1 ~ 2 gün) ------ Gaplamak (3 ~ 5 gün) ----- Iňňäni barlamak (1 ~ 2 gün) ----- Binning (1 ~ 2 gün) - ---- AQL 2.5 Gözleg (1 ~ 3 gün) ----- ippingük daşamak (jemi 35 ~ 40 gün)

Haryt alanyňyzda, müşderi hyzmatynyň tejribesini ýokarlandyrmak üçin henizem teswirleriňize we synlaryňyza garaşýarys.Islendik mesele, ilkinji gezek habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

04. QC barlamak

Professional QC inspektorymyz bar we barlamak üçin AQL 2.5 barlag standartyna eýeriň.Soňra ugratmazdan ozal size barlag hasabatyny hödürlär.

05. ippingük daşamak we logistika

Harytlary wagtynda we gowy şertlerde adresiňize ibereris.

Şahadatnamalarymyz

Intertek
OEKO-TEX
Lenzing
SGS

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hil barlagy

Hilini kompaniýamyzyň durmuşy hasaplaýarys we hilimizden materiallardan taýýar önümlere we önümçilik liniýalarynyň başyndan ahyryna çenli berk gözegçilik etmek üçin ökde we tejribeli QC / QA toparymyz bar;

Müşderi hyzmaty

Müşderileriň isleglerini we kanagatlaryny kanagatlandyrmak üçin satuw, ösüş, önümçilik we dolandyryş boýunça hünärmenler toparymyz bar;

Üznüksiz täzelik

Toparlarymyz diňe bir müşderileriň garaşyşlaryna we talaplaryna laýyklykda täze önüm öndürmek bilen çäklenmän, halkara bazaryna we moda tendensiýasyna görä has köp täze önüm öndürmäge hem üns berýärler.


  • sns02
  • sns03
  • sns04
  • sns05